DISCLAIMER
Uitgever: MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V., Brugsestraat 140, 8531 Hulste, BELGIUM. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. De gebruiksvoorwaarden omvatten de juridische informatie met betrekking tot het bezoek en het gebruik van de website, alsook een verklaring betreffende de intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de privacyregeling. U wordt vriendelijk verzocht deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens U de website bekijkt of er op eender welke wijze gebruik van maakt. Door het verdere gebruik of bezoek van deze website aanvaardt U uitdrukkelijk de door ons gestelde algemene gebruiksvoorwaarden. Auteursrechten © MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V.. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende de teksten, de auditieve effecten, de software en andere materialen van de website zijn eigendom van MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. of werden uitgegeven met de toestemming van een andere rechthebbende. U hebt de toestemming de site te bekijken. Afdrukken maken of downloaden op harde schijf is enkel toegestaan voor niet-commerciële doeleinden, informatiedoeleinden en persoonlijk gebruik. Op elke reproductie dient de vermelding van de auteursrechten, zoals hieronder vermeld, te verschijnen. Geen enkele vermenigvuldiging van eender welk deel van de website mag verkocht of verspreid worden met het oog op winst. Geen enkel deel van deze website mag gewijzigd worden. Het is niet toegelaten een deel van deze website in fysieke of elektronische vorm in een ander werk, publicatie of website op te nemen. Dit houdt ook het verzenden naar andere websites in. Geen enkele andere licentie of recht is toegestaan. Het geheel van de originele teksten en afbeeldingen wordt beschermd door de Belgische Wettelijke bepalingen en internationale bepalingen aangaande industrieel bezit (wetten en regelingen met betrekking tot de afzet van merken en modellen), de intellectuele eigendomsrechten (Wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) en door de wetgeving op de bescherming van computerprogramma’s (in het bijzonder de Wet 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 met betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s). Alle rechten van deze aard zijn bewaard en duidelijk geïdentificeerd in de rubriek “copyright© MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V.”. Elke schending of inbreuk op deze rechten zal worden vervolgd in hoofde van de oneerlijke gebruiker die zich in geen geval zal kunnen beroepen op zijn onwetendheid met betrekking tot de aanwezige bepalingen en beschermingen, noch op zijn oprechtheid. Alle in deze website vermelde voorgestelde elementen zijn voor verandering vatbaar, zonder voorafgaande kennisgeving, en worden ter beschikking gesteld zonder enige garantie van enigerlei aard, zowel expliciet als impliciet, en kunnen geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding. Handelsmerk De naam MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL en het logo zijn eigendom van de MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V.. Het onwettige gebruik van eender welk handelsmerk dat op de website wordt vermeld is verboden. Bescherming van de privé-sfeer: MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. verzamelt Uw persoonlijke gegevens uitsluitend in de mate dat zij nodig zijn om U onze diensten te leveren, aan de verplichte vereisten te voldoen en webstatistieken te maken. De persoonlijke gegevens op deze website worden verzameld door middel van formulieren. MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. slaat deze in haar bestanden op. Deze bestanden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De NV zal deze informatie uitsluitend aanwenden om U over haar producten of diensten te informeren en niet aan derde partijen overmaken. De van toepassing zijnde wet geeft U het recht Uw persoonlijke gegevens te raadplegen en indien nodig te corrigeren. Recht van controle en correctie: Op grond van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de geregistreerde data op vraag van de gebruiker meegedeeld en indien nodig gewijzigd. Iedere persoon die zijn identiteit kan bewijzen heeft, op gedateerde en ondertekende aanvraag, het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om ze te corrigeren. Gebruik van cookies: Een cookie is informatie die automatisch op de vaste schijf van Uw computer wordt opgeslagen om de toegang tot de website te vergemakkelijken, de navigatie zowel eenvoudiger, sneller als efficiënter te maken en de website aan Uw persoonlijke voorkeuren aan te passen. De configuratie van Uw browser geeft U de mogelijkheid om de cookies te aanvaarden of te weigeren en om te worden gewaarschuwd als telkens een cookie wordt gebruikt. Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen en Uw gebruik van de website te volgen. Inhoud en gebruik van de website MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. doet de nodige inspanningen om de website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. De NV kan echter niet garanderen dat er verkeerde manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden, noch dat er virussen f andere informatica-infecties worden binnengebracht. Het is de taak van de Internetgebruiker om alle nodige maatregelen te treffen om zijn eigen data en/of software te beschermen tegen eventuele virussen die op het internet circuleren. In geen geval zal de NV, noch haar werknemers, leveranciers of derden die op deze website vermeldt worden, in het kader van een actie onder contractuele verantwoordelijkheid, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke schade, zowel direct als indirect, toevallig of bijkomend, van welke aard of van welk vooroordeel dan ook, zowel commercieel als financieel, als gevolg van het gebruik van de deze website of van eender welke informatie afkomstig van de deze website of een website van een derde waarnaar wordt verwezen. U erkent het recht van MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. om op eender welk moment de toegang tot de site, zonder voorafgaande waarschuwing, te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik en fraude op te sporen of te onderdrukken en om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen zijn bovendien nodig zowel om wijzigingen als verbeteringen aan de website aan te brengen, alsook om het regelmatig technisch onderhoud uit te voeren. MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enig nadeel dat U ingevolgde deze onderbrekingen ondervindt. Je gaat er als gebruiker mee akkoord dat het gebruik van de website of van de informatie die erin opgenomen is, opsluitend op eigen risico gebeurt. De website en alle materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn: “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. doet alle redelijke inspanningen om op de website correcte en bijgewerkte informatie aan te bieden. Indien de NV op de hoogte wordt gebracht van eventuele fouten of onjuistheden, zullen alle redelijke middelen worden aangewend om die zo snel mogelijk te verbeteren. Niettegenstaande deze inspanningen kunnen er nog steeds fouten en vergissing op de website voorkomen. De NV kan niet garanderen dat de website op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en vrij van fouten is. De NV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel dat U ingevolge foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op deze website of een andere website waarnaar wordt verwezen, zou ondervinden. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het downloaden van informatie of het op één of andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de website naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. De Nv zal niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele schade aan Uw computersysteem en voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van informatie. Wijzigingen aan de website: MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. heeft het recht om de informatie die op haar website is gepubliceerd op elk moment te wijzigen. Hierdoor kunnen bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden aangepast, gewijzigd of bijgewerkt worden. Het is Uw verantwoordelijkheid om regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden op de website door te nemen. Indien U de website na datum van deze wijzigen blijft gebruiken, geeft U hiermee aan dat U met deze wijzigingen instemt en uitdrukkelijk aanvaardt. MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit wijzigingen aan de inhoud van de website of de voorwaarden. Links naar andere webpagina’s/hypertextlinks: Het is mogelijk dat de website links bevat naar websites van derden. MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. heeft geen enkele invloed op de inhoud van die sites en:of pagina’s en kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan. Indien de NV op de hoogte wordt gebracht van een eventuele schadelijke inhoud achter één van de links op haar website vermeldt, zal zijn de alle redelijke inspanningen doen om de link te onderzoeken en indien nodig te verwijderen. Links afkomstig van websites die in strijd zijn met de goede zeden, van gewelddadige, pornografische of pedofiele aard, die de waardigheid van de persoon kunnen schaden of bestemd zijn om voorwerpen, substanties en/of ongeoorloofde of wettige werkstukken te tonen of te verkopen, zijn expliciet verboden. In geen enkel geval houdt het bestaan van een hypertextlink, afkomstig van een website van derden, een samenwerking in tussen MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. en deze derde. MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. oefent geen enkele controle uit op de websites van derden en neemt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud, producten, diensten, informatie, materialen en software van de websites die een hyperlink hebben naar deze website. Verplichtingen van de gebruiker: Buiten de algemene gebruiksvoorwaarden, engageert U U als gebruiker in het bijzonder om: De website als een goede huisvader te gebruiken; De website niet te gebruiken op een manier die strijdig is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden;Te voorkomen dat U door een onvoorzichtig gebruik van deze website of een gebruik met slechte bedoelingen op eender welke wijze afbreuk doet aan de inhoud van de website, niet-toegestane wijzigingen aanbrengt, functiestoornissen of een (tijdelijke of permanente) onbeschikbaarheid van de website veroorzaakt, of bijdraagt aan eender welk incident dat schade kan veroorzaken aan MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. of derden;De website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, schendingen van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van de MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. of die van derden; Op de website geen andere logo’s, foto’s of andere elementen in te voeren, hyperlinks of verbindingen met andere websites te maken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaande toestemming van de MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V.. Wanneer de NV vaststelt of redelijkerwijze vermoedt dat U één van bovengenoemde bepalingen hebt geschonden of enige andere verplichting die voortkomt uit de bepalingen van de andere gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, kan de NV U zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website ontzeggen. Rechtsgeldigheid van de gebruiksvoorwaarden De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen gaan afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingend karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtsbank ongeldig geachte of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte blijven behouden. De ongeldige bepalingen zullen dan door nieuwe bepalingen vervangen worden, die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepalingen kunnen bewerkstelligen. De bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan wettelijke, reglementaire of dwingende bepalingen en de bepalingen van openbare orde uit het Belgische en Europese recht. Toepasselijke recht- en bevoegde rechtbanken De gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De gebruiker gaat ermee akkoord dat enkel de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk zal bevoegd zijn om in geval van een geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de voorwaarden, kennis te nemen. MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V.23-01-2015

Contractual and business conditions for participation OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V., Brugsestraat 140, 8531 Hulste, Belgium, 29-02-2012

1 Object of the conditions / area of applicability 1.1 These conditions shall be applicable to the participation in B2B portal OTS These business conditions shall be valid in connection with MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL General Conditions and existing contractual works and shall form a substantive part of the agreement. Supplementary or divergent business conditions of the participant shall only become valid, if they have been expressly accepted in writing by MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V.. The unconditional compliance with the agreement shall not represent an acceptance of such trading conditions by the participant. 1.2 MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. shall at all times be free to make changes to the business conditions.. 1.3 The present business conditions shall also apply to future business connections of the parties. 2 Conditions of participation 2.1 The participant shall draw up the technical conditions of the Internet access at his expense. 2.2 The participant shall have an obligation to maintain confidential passwords and user names. The participant shall bear responsibility for activities undesired by him taking place via his access entitlement (password, user name). 2.3 The participant shall commit himself to other participants in training and to other Internet users, not to disperse any statements, which are injurious, threatening, obscene, racially motivated, or otherwise contrary to public decency, or to existing legislation. 2.4 The participant shall commit himself to use e- mail addresses, or other data solely within the framework of the performance of B2B processes and not to use them for commercial purposes or give access thereto to third parties. 3 Implementation of the right of participation The participant shall confirm through using the MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL website, that he accepts the present business conditions. In the event of an infringement of the contents of the present agreement, MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. shall have the right to revoke the right of access at any time. 4 Legal obligations The participant shall commit himself to accept inquiries, contracts, orders and information made available through OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V.. This stipulation shall not require written confirmation. In the event of errors of writing, printing or calculation on the website, MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. shall be entitled to withdraw. 5 Patent rights Participants shall not give, rent, lend copies of documents to third parties or grant copyright in any other form to the latter, either for valuable consideration or free of charge. The contents made available by us, shall be protected by copyrights of MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. authors. All related rights, in particular, the right of their reprinting, translation, reproduction using photomechanical or other means, their storage and processing using electronic data processing or their distribution via computer networks even in the form of extracts, shall be reserved to the holders of the copyright. Participants shall receive no property or exploitation rights concerning the contents or programs made available to them. 6 Framework conditions 6.1 OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. shall supply its services on the basis of the current state of the Internet and the technical, legal and commercial framework conditions for the use of the Internet. OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. shall not have an obligation to extend the possibilities of use corresponding to technical developments. 7 Obligations to cooperate 7.1 The participant shall be responsible for his identification required for the purposes of access (user name, password and other access identification and/or passwords, in particular for keeping them strictly confidential) and shall be liable for any damage arising from the loss or abuse of the said identification. He shall inform MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. without delay as soon as it shall have come to his knowledge that unauthorised parties third parties have learned about certain access identifications or a personal password. If there is reason to suspect that a third party could have learned about his password, he shall change the same immediately. 7.2 The participant shall moreover also have an obligation not to use the OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. functions in a legally abusive fashion and shall have, in particular, an obligation on the grounds of general correct use - not to import contents or information into Internet, or to broadcast the same via that medium, which infringe legal stipulations, personality rights and/or the patent rights of third parties or public decency; - to take into account recognized principles of data protection and to comply therewith (e.g. to keep secret access identifications and passwords and to protect them from use by unauthorised third parties); - to point out in a suitable manner the need to comply with the obligations, to all and any person to whom he shall make available the use of the OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. services as well as - to ensure compliance with legal stipulations and those of the authorities, to the extent that this may become necessary for the performance of the contractual relationship at present or in the future. In the event of an infringement of the present obligations, the participant shall have an obligation to compensate OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. for any damage arising from the said infringement. The participant shall likewise indemnify OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. against any claims by third parties, which are based on the said infringement of the present obligations. Other claims, in particular claims for the closedown of the contents by OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. and/or for extraordinary termination, shall remain unaffected. 8 Warranty 8.1 OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. shall give a warranty in respect of network availability within the framework of its own sphere of control and responsibility; a warranty on the permanent availability cannot be given. Apart from this it is known that software defects cannot be entirely excluded, notwithstanding the greatest possible care and observance of generally accepted program rules. If the participant observes defects, these shall be complained about without delay, but in any event not later than within two weeks. 9 Liability 9.1 OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. shall be liable without limit for items of damage, which have been caused intentionally or by the gross negligence of legal representatives or senior employees of OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V.. The same shall also apply to contractual and noncontractual (tortuous) claims and in the case of an absence of contractually guaranteed characteristics. In cases where only ordinary junior employees of OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. shall have been guilty of gross negligence, the liability shall be limited to those items of damage, whose occurrence must typically be reckoned with in the context of the contractual relationship. 9.2 In the case of simple negligence, OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V.shall not be liable for direct damage, consequential damage, or a loss of profits, as far as no infringement of substantive contractual obligations has been involved. Where OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. shall be liable for the infringement of substantive contractual obligations, the said liability shall be limited to typically predictable damage. 9.3 Liability for initial incapacity, delay and impossibility to take action, which shall be justified by OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V., shall also be limited to the said damage the occurrence of which must be reckoned with within the framework of the contractual relationship. 9.4 OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. cannot accept liability for the correct functioning of infrastructures and for Internet transmission routes or for information transmitted by the same (neither in respect of their completeness, correctness, or of their being up to date, or of the fact of their being unencumbered by the rights of third parties. Furthermore, OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. shall not accept liability for use malfunctions caused by the actions of third parties outside OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. area of responsibility. 10 Jurisdiction If the participant is a trader, a legal person governed by public law or a public separate estate, or if he has no general place of jurisdiction in the country, the place of jurisdiction in respect of any disputes arising directly or indirectly from the present contractual relationship concerning financial questions, shall be Kuurne, Belgium. 11 Final stipulations 11.1 In respect of agreements and contractual relationships of the parties concluded on the basis of the present business conditions, only Belgian law shall apply. 11.2 No secondary verbal agreements shall exist. Provided that no change to the present business conditions in accordance with number 1 shall take place, changes or supplements shall require written form, or a qualified electronic signature in accordance with the law on signatures, in order to become valid. This shall apply equally to any change to the present form requirements. The dispatch of communications to OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. by e-mail shall only meet the requirements of written form if this is expressly allowed in the present General Conditions. 11.3 The participant can transfer the rights and obligations flowing from the present contractual relationship to a third party only after the prior written consent of OTS MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V.. 11.4 Should individual stipulations of an agreement concluded on the basis of the present conditions, or on the basis of the General Business Conditions, prove invalid, the remaining business conditions shall remain unaffected. In such a case, the parties shall have an obligation to replace the invalid business condition by a valid one which shall approach the object of the invalid business condition as closely as possible. MAD ABOUT MATS TM BY EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V., Hulste, Belgium 23-01-2015