TERMS & CONDITIONS
ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN --- V2015-001 --- dd. 01-2015

Van MAD ABOUT MATSTM door EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. met hoofdzetel te Brugsestraat 140+, 8531 Hulste, BELGIË, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0878.377.263.

0 - Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: MAD ABOUT MATSTM door EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V., Brugsestraat 140+, 8531 Hulste, BE 0878.377.263, BELGIË. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die bij Verkoper een bestelling plaatst.

1 - Algemeen

1-1 - Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Koper van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en betrekkingen tussen Verkoper en Koper voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 1-2 - Alle offertes van Verkoper zijn vrijblijvend. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, hebben zij slechts een geldigheidsduur van 3 weken.1-3 - Alle offertes van opdrachtnemer worden uitgebracht onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van opdrachtnemer.1-4 - Verkoper is pas gebonden door een bestelling indien en voorzover deze door Verkoper uitdrukkelijk is aanvaard en schriftelijk bevestigd. 1-5 - Door een bestelling te plaatsen, erkent de Koper dat hij kennis heeft genomen van huidige algemene verkoopsvoorwaarden en dat hij die aanvaardt.

2 - Prijzen en betaling

2-1 - Koper is gehouden tot betaling van de facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum. De facturen zijn in euro betaalbaar te Hulste, zonder enig recht op aftrek of schuldvergelijking voor de Koper. Indien Koper deze betalingstermijn overschrijdt, is hij van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling gehouden tot betaling van een conventionele rente van 12% per jaar, gerekend vanaf de vervaldag. In geval van niet-betaling op de vervaldag, en bij gebreke aan betaling binnen de 8 dagen na de ingebrekestelling, zal ter dekking van de buitengerechtelijke kosten het schuldsaldo met 15% worden verhoogd, met een minimum van 250,00 €. 2-2 - Bij niet tijdige betaling of bij het niet verstrekken van de verlangde zekerheid voor betaling kan Verkoper alle verbintenissen ten aanzien van Koper opschorten, onverminderd zijn recht om de overeenkomst te ontbinden. 2-3 - De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 2-4 - Wanneer Koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van Verkoper op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door Verkoper zal hiervoor volstaan.2-5 - Indien het vertrouwen van Verkoper in de kredietwaardigheid van Koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen Koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door Koper aangegane verbintenissen kunnen schaden en/of onmogelijk maken, behoudt Verkoper zich het recht voor van Koper geschikte waarborgen te eisen. Indien Koper weigert hierop in te gaan, behoudt Verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Koper heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding. 2-6 - Verkoper behoudt het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met de verwijlrente en het schadebeding. De betaalde voorschotten blijven door Verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijk verliezen bij wederverkoop. Het risico met betrekking tot de goederen gaat echter over op Koper vanaf de datum van de factuur. 2-7 - In geval van ontbinding van de verkoop zullen de betaalde voorschotten integraal verworven zijn door Verkoper, dit ter dekking van de reeds gedragen kosten van opvolging van de bestelling, zonder dat dit bedrag hoger kan zijn dan 30% van de geplaatste bestelling, tenzij de Verkoper hogere schade heeft geleden, in welk geval de Verkoper recht heeft op volledige schadeloosstelling. 2-8 - Mocht na het afsluiten van een transactie in muntpariteit, heffingen, rechten of belastingen een wijziging komen, dan zullen deze, zo Verkoper dit nodig acht, tot een passende verrekening aanleiding geven. 2-9 - Tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen en kosten, exclusief BTW en andere heffingen en belastingen.

3 - Leveringstermijnen

3-1 - De overeengekomen leveringstermijnen zijn uitsluitend indicatief en zijn niet bindend voor Verkoper. Het overschrijden ervan kan nooit oorzaak zijn van ontbinding van de overeenkomst, of van een vordering tot schadeloosstelling. 3-2 - De leveringstermijn vangt aan na het tot stand komen van de overeenkomst waarvan huidige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken, doch zal in geen geval beginnen lopen dan voor de ontvangst van alle door Verkoper benodigde informatie en gegevens alsmede na verkrijging van alle noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen en/of ontheffingen. 3-3 - Bij vertraging of verlenging van met de opdracht gemoeide werkzaamheden zullen eventuele extra kosten worden doorgerekend voorzover de vertraging of de verlenging niet aan de schuld van Verkoper te wijten is. 3-4 - De aanvraag tot stopzetting, schorsing of wijziging vanwege Koper van een geplaatste bestelling moet schriftelijk en op de hoofdzetel van Verkoper geschieden en mits het respecteren van een termijn van 5 werkdagen voorafgaand aan de voorziene leveringstermijn. De aanvraag tot stopzetting of van een wijziging in min van om het even welke bestelling geeft het recht aan Verkoper om de ontbinding van de overeenkomst conform art. 2-7 van huidige algemene voorwaarden in te roepen lastens Koper en geeft bovendien altijd aanleiding tot het aanrekenen van alle reeds aangegane kosten en/of de herberekening van het toepasselijk tarief.

4 - Garantie en aansprakelijkheid

4-1 - Wat betreft de afmetingen, de kwaliteit, het gewicht en de kleuren der geleverde goederen gelden de gebruikelijke toleranties. 4-2 – Ingeval van defecte of niet conforme levering, die uitdrukkelijk door Koper werd aanvaard, beperkt de waarborg van Verkoper zich evenwel tot de eenvoudige vervanging, inwisseling, der foutieve artikelen, zonder enige verdere schadeloosstelling. 4-3 - In de veronderstelling dat de vervanging van de goederen onmogelijk is, kan Verkoper ten hoogste gehouden zijn tot de prijs van de teruggenomen goederen. 4-4 - Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van het gebruik van de verkochte goederen. 4-5 - Verkoper is niet aansprakelijk voor de niet-conformiteit van de aangeleverde goederen wanneer die te wijten is aan het krijgen van niet-correcte of onvolledige informatie door Koper. 4-6 - Wanneer Koper opdracht geeft tot het produceren of reproduceren van tekeningen, foto’s, enz., impliceert dit dat hij hiertoe de nodige toestemming heeft verkregen, en hij vrijwaart Verkoper van alle mogelijke aanspraken van derden hieromtrent, onder andere als gevolg van de schending van intellectuele eigendomsrechten. 4-7 - Alle dessins, digitaal materiaal, zetwerk, interpretaties, schikkingen, enz. die door Verkoper zijn ontworpen, welke ook de gebruikte techniek weze, en zelfs in het geval het ontwerp gebeurde in samenspraak met de Koper of volgens de aanwijzingen van de Koper, blijven de exclusieve eigendom van Verkoper, die als enige over de intellectuele eigendomsrechten beschikt.

5 - Hardship clausule

5-1 - Verkoper is nimmer aansprakelijk indien hij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Koper kan voldoen ten gevolge van onvoorziene gebeurtenissen die het contractueel evenwicht verstoren. Als zodanige gebeurtenissen worden beschouwd: alle omstandigheden van overmacht alsook deze die een normale uitoefening van de werkzaamheden van Verkoper verhinderen, zoals politieke spanningen of oorlogsomstandigheden, ineenstorten van financiële markten, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, stakingen, ziekte van personeel, overheidsmaatregelen, en dergelijke. 5-2 - Niettemin zal Verkoper alles in het werk stellen om dergelijke onvoorziene omstandigheden te vermijden, te verwijderen of te verminderen ten einde de normale werkzaamheden voort te zetten indien dit enigszins mogelijk is.

6 - Opschorting en ontbinding

6-1 – Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, staking van betaling, liquidatie, of indien hij onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld, wordt Koper van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is. In deze gevallen is elke vordering die Verkoper ten laste van Koper heeft onmiddellijk opeisbaar.

7 - Ontvangst goederen en klachten

7-1 - De goederen worden steeds geacht geleverd te zijn op de zetel van Verkoper, zelfs indien Verkoper al dan niet op eigen kosten de verzending of het vervoer op zich neemt. De goederen reizen altijd op risico van Koper. Indien de goederen op de overeengekomen leveringstijd, door om het even welke omstandigheden, niet geleverd kunnen worden, is Verkoper gerechtigd de goederen in rekening te brengen en voor rekening en risico van Koper op te slaan. 7-2 - Alle klachten met betrekking tot de verkochte koopwaar moeten schriftelijk en per aangetekend schrijven bij Verkoper worden ingediend binnen de 5 werkdagen na de levering. Na deze termijn, zullen de goederen worden verondersteld aanvaard te zijn. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het transport of de installatie van de goederen. 7-3 - Alle klachten met betrekking tot de inhoud de facturen van Verkoper moeten schriftelijk en per aangetekend schrijven bij Verkoper worden ingediend binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn wordt deze factuur geacht aanvaard te zijn door Koper.

8 - Persoonlijke gegevens

8-1 - Koper geeft aan Verkoper de toelating om de door Koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Verkoper garandeert dat zij hierbij in overeenstemming zal handelen met enige op haar toepasselijke reglementering in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. Indien Koper vragen heeft omtrent het gebruik van haar persoonsgegevens, kan zij hiervoor contact opnemen met admin@empire.be.

9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9-1 - De overeenkomst tussen Verkoper en Koper, alsook de geldigheid ervan, vallen uitsluitend onder de toepassing van het Belgisch recht en zijn eraan onderworpen, ook in het geval de uitvoering ervan volledig of gedeeltelijk plaatsvindt in een ander land of indien de zetel of het domicilie van Koper zich in een ander land bevindt. 9-2 - Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de ontbinding van de overeenkomst tussen Verkoper en Koper vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, Afdeling Kortrijk.

10 - Slotbepalingen

10-1 - Huidige algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Ondernemingsloket te Kortrijk, zijn bij Verkoper steeds op aanvraag verkrijgbaar en kunnen steeds worden geraadpleegd op de website van Verkoper. 10-2 - Huidige verkoopsvoorwaarden prevaleren steeds op deze van Koper. 10-3 - Huidige algemene voorwaarden zijn deelbaar en als enig bepaling ervan om welke reden dan ook ongeldig mocht zijn of anderszins geen werking mocht hebben, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht. De nietige bepalingen zullen in dat geval worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk dezelfde werking hebben.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES AND DELIVERY --- V2015-001 --- dd. 01-2015

MAD ABOUT MATSTM by EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. Brugsestraat 140+, 8531 Hulste, BELGIUM, registered under the identification number BE 0878.377.263.

0 - Definitions

In these conditions is understood under: Supplier: MAD ABOUT MATSTM by EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V., Brugsestraat 140+, 8531 Hulste, BE 0878.377.263, BELGIUM. Demander: the natural or legal person who supplies a task, demands goods to the supplier.

1 - General

1-1 - Unless explicitly otherwise agreed in writing between Supplier and demander, all offers, services and orders and the entire relation between Supplier and Demander are subject to the terms of sale hereinafter, which prevail over and exclude all terms of purchase of Demander. 1-2 - All the offers of Supplier are without engagement. Unless otherwise agreed in writing, the offers have are valid during a three weeks period.1-3 - All offers of Supplier are issued under reservation of the approval by the Executive Board of Supplier.1-4 – The supplier can only be considered bound to an order if and insofar this has been explicitly confirmed by the Supplier in a written document.1-5 - By placing an order, Demander recognizes having paid close attention to the present conditions of sales and to accept those.

2 – Prices and payment

2-1 - Demander has to pay all invoices in full within 30 days from the date of the invoice. The invoices are payable in euro and at the seat of Supplier, in Hulste, without any right to claim a reduction or to proceed to a debt compensation. Upon default of payment on the relevant due date, Supplier shall automatically and without notice be entitled to claim a default interest of 12% per year. Upon default of payment on the relevant due date and in absence of any payment within 8 days after written summon, the outstanding balance will be majored with 15%, as a compensation for the extrajudicial expenses, with a strict minimum of 250,00 €. 2-2 - In case of default of payment or upon refusal by Demander to furnish the required payment security, Supplier is entitled to suspend his obligations towards Demander, without prejudice to his right to dissolve the agreement.2-3 - In the event of an invoice remaining unpaid on the due date, all invoices shall immediately become due for payment, regardless of their original maturities. 2-4 - If Demander fails to honour his engagements, Supplier can automatically and without prior summon invoke the dissolution of the agreement by sending a letter by recorded delivery to Demander without prejudice to his other rights according to the present terms and conditions. 2-5 - If the confidence of Supplier regarding the solvability of Demander is shocked as a result of actions of judicial execution against Demander and/or demonstrable other events which can harm and/or block the confidence of Supplier as to the correct execution of the obligations of Demander, Supplier reserves the right to claim the delivery of suitable guarantees from Demander. If Demander doesn’t obey, Supplier reserves the right to cancel the order partially or completely, even if the goods were already entirely or partially delivered. Demander will have no right to claim any indemnity. 2-6 - Delivered goods shall fully remain the property of Supplier until all receivables, incl. any interest and/or compensation, on whatever legal grounds, have been fully paid. Paid advances will remain acquired by Supplier as compensation of possible resale losses. The risks concerning the goods however, are transferred to Demander from date of the invoice.2-7 - In case of dissolution of the agreement, paid advances will remain entirely acquired by Supplier as fixed damage costs and this with a maximum of 30% of the value of the order, without prejudice for Supplier to his right to claim a higher compensation for the real suffered damage. 2-9 - If changes related to currency rates, legal charges or other taxes occur after the conclusion of the agreement, these can be charged to Demander2-10 - Unless differently mentioned, all prices and costs are exclusive VAT and other levies and taxes.

3 – Delivery

3-1 - The agreed delivery deadlines are exclusively mentioned as an indication and are not binding for Supplier. Exceeding of the delivery deadline can never cause the dissolution of the agreement, or any compensation claim against Supplier. 3-2 - The delivery deadline starts from the closing of the agreement, from which the present condition of sales are an integral part, yet not earlier than after reception of all information and data required by Supplier as well as after acquisition of all necessary licenses, approvals and/or dispensations. 3-3 - Any delay or prolongation of the activities related to the order will enable Supplier to charge eventual extra costs to Demander, if delay or prolongation is caused by the Demander 3-4 - Any request by Demander for the annulment, suspension or modification of a placed order, shall be done in writing and at the seat of Supplier, with respect of a delay of minimum 5 days prior to the agreed delivery deadline. Annulments or modifications in minus of any order gives the right to Supplier to dissolve the agreement in accordance to art. 2-7 of the present general conditions and will, in addition, always cause the charge of the already supported costs and/or the recalculation of the applicable prices.

4 - Guarantee and liability

4-1 - With respect to the dimension, quality, weight and colours of the delivered goods, the usual tolerances are applied. 4-2 - In case of defective or non-conforming delivery, which has been explicitly accepted by Demander, the guarantee of the Supplier is limited to the replacement or exchange of the concerned goods, without any right for Demander to claim any indemnity. 4-3 - Supposing that the replacement of the exchange of the goods is impossible, Supplier will at most be held responsible to pay the price of the recalled goods.4-4 -Supplier cannot be hold responsible for any damages suffered by Demander as a result of the use of the purchased goods. Supplier cannot be hold responsible for the non-conformity of the delivered goods, when the non-conformity is due to incorrect or incomplete information given by Demander.4-5 - When Demander orders the production or reproduction of drawings, pictures, etc., he guarantees Supplier that he has received all necessary permissions and Demander guarantees that he will safeguard Supplier against any claim from a third party about this matter, for example, a claim due to the infringement of intellectual property. 4-6 - All designs, digital material, printed matters, interpretations, etc. created by Supplier, no matter what technique has been used, regardless the fact that it has been created in concertation with Demander or according to his instructions, remains the exclusive property of Supplier, who is the only owner of the intellectual property rights.

5 – Hardship clause

5-1 - Supplier shall never be held responsible for any delay in the execution of the agreement or in case he cannot meet his obligations towards Demander as a result of unforeseen circumstances or events which disturb the contractual balance. Following circumstances will, amongst others, be considered as ‘Force majeure’ or as unforeseen and affecting the normal execution of the contract: political tensions or wars, crashing of the financial markets, exceptional weather conditions, fire and other disasters, company disturbances of any form (strikes, sickness of staff members, government measures, etc.), etc. 5-2 – Nevertheless, Supplier will make every effort to avoid, remove or reduce such unforeseen circumstances or events in order to continue the normal activities, if possible. 6 - Suspension and dissolution

6-1 - If Demander doesn’t observe, doesn’t observe decently or doesn’t promptly observe his obligations resulting from the agreement with Supplier, as well as in case of bankruptcy, cease of payment, liquidation or when he is put in ward or trusteeship, he will automatically be considered to be in breach of his contractual duties and Supplier will have the right to suspend the execution of the agreement or to dissolve the agreement entirely or partially, without any prior summon or intervention of a judge and without any right for Demander to claim any indemnity form Supplier. In that case, all demands from Supplier towards Demander will become immediately claimable.

7 - Reception goods and complaints

7-1 - The goods are considered to be delivered at the seat of Supplier, even though Supplier is responsible for the shipment or the transport of the goods, whether or not he supports the charges of it. The goods are always dispatched/shipped/transported at the own risks of Demander. If the goods cannot be delivered on the agreed delivery date, due to circumstances independent of the will of Supplier, the latter shall be entitled to invoice the goods and to store the goods at risk and expenses of Demander.7-2 - All complaints concerning the delivered goods must be introduced in writing by recorded delivery letter within a period of 7 working days after the delivery of the goods. After this delay, the goods will be considered definitely accepted. Supplier cannot be held responsible for any damage resulting from the shipping/transport or the installation of the goods.7-3 - All complaints concerning the content of invoices of Supplier must be introduced in writing by recorded delivery letter within a period of 5 working days after the date of the invoice. After this delay, all invoices will be considered to be accepted by Demander.

8 - Personal information

8-1 - The Demander authorizes the Supplier to include the personal data provided by the Demander in an automated data file. The Supplier warrants that she will act in accordance with any applicable regulations in the context of the processing of personal data. This data can be used for the purposes of the implementation of the agreement. If the Demander has questions regarding the use of his personal data, he can contact admin@empire.be.

9 - Appropriate right and competent judge

9-1 - The agreement between Supplier and Demander, as well as its validity, falls exclusively under the scope of the Belgian law and shall be governed by Belgian law, even in case of partial of complete execution of the agreement in another country or if the seat or domicile of Demander is located in another country. 9-2 - Any and all disputes arising from the validity, the interpretation, the execution or the dissolution of the agreement between Supplier and Demander will be exclusively subject to the jurisdiction of the Courts of the West-Flanders judicial district, department of Kortrijk, Belgium.

10 – Final Provisions

10-1 - The present general terms and conditions of sales have been deposited at the company register of Kortrijk, are always available for Demander upon request and can be consulted on the website of Supplier.10-2 - The present general terms and conditions prevail on the general terms and conditions of purchase of Demander.10-3 - These general conditions are divisible and if a clause, for any possible reason, is invalid, the remaining clauses of the conditions remain entirely effective. The invalid clauses of these conditions shall be replaced by valid provisions which are as such as possible identical to the invalid one