Algemene
voorwaarden

VOORWOORD

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tussen:

MAD ABOUT MATS by EMPIRE CARPETS INTERNATIONAL N.V. met maatschappelijke zetel te Brugsestraat 140, 8531 Hulste, België, geregistreerd onder het bedrijfsidentificatienummer BE 0878.377.263. Hierna te noemen " MAD ABOUT MATS ".

En

Elke consument of onderneming die een aankoop van producten verricht via de website www.madaboutmats.com. Hierna genoemd de " Internetgebruiker ".

Elke bestelling die op de website www.madaboutmats.com wordt uitgevoerd, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

De website www.madaboutmats.com is een e-commerce site, zodat de webgebruiker erkent perfect op de hoogte te zijn van het feit dat zijn handgeschreven ondertekening van dit document niet vereist is voor zijn instemming met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De webgebruiker wordt uitgenodigd om deze algemene verkoopsvoorwaarden, die voor beide partijen geldig zijn, op te slaan en af te drukken.

CONTACT

MAD ABOUT MATS
Brugsestraat 140
8531 Hulste
België

+32 491 56 26 35
info@madaboutmats.com

1. DOEL
Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen vast te leggen in het kader van de verkoop op afstand van producten die worden aangeboden op de verkooppagina's die toegankelijk zijn op de website www.madaboutmats.com en al zijn pagina's en uitbreidingen, vanaf de plaatsing van de bestelling tot de dienst na verkoop en de garanties, met inbegrip van de betaling en de levering.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
De versie van de algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing is op de webgebruiker, is de versie die op de site verschijnt op het ogenblik van de validatie van de bestelling door de webgebruiker. De verschillende versies van de algemene verkoopsvoorwaarden worden gearchiveerd door MAD ABOUT MATS. Alle Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of geschrapt.

3. ONBESCHIKBAARHEID VAN DE SITE
De website www.madaboutmats.com of de toegang tot een of meerdere diensten op de site zoals de online verkooppagina's kunnen, zonder waarschuwing en zonder aanleiding te geven tot enige schadeloosstelling, definitief of tijdelijk gesloten worden, zonder dat de webgebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, zolang er geen definitieve bestelling werd geplaatst voordat de onbeschikbaarheid zich voordoet.

4. PRODUCTEN
4.1 Beschikbaarheid De producten die te koop worden aangeboden door MAD ABOUT MATS, namelijk decoratieve en functionele vloer- en deurmatten in verschillende kwaliteiten en afmetingen, zijn de producten die op de website www.madaboutmats.com staan op de dag waarop de webgebruiker de site raadpleegt.
4.2 Informatie/garanties Voorafgaand aan elke bestelling wordt de grootste zorg besteed aan het online verstrekken van informatie, met name over de essentiële kenmerken van de te koop aangeboden producten, de betalingswijzen en de levering. Niettemin kunnen zich kleine verschillen voordoen in de informatie die over de producten wordt verstrekt, zoals de afbeeldingen van de producten, die geen wijziging inhouden van de essentiële kenmerken of van het gebruik waarvoor het product is bestemd, zoals meegedeeld door de webgebruiker of het gebruik dat redelijkerwijs kan worden verwacht. Dergelijke wijzigingen kunnen in geen enkel geval de contractuele aansprakelijkheid van MAD ABOUT MATSTM in het gedrang brengen. De online informatie op de site www.madaboutmats.com ontslaat de internetgebruiker niet van de verplichting kennis te nemen van de informatie die bij het product is gevoegd of op het product of de verpakking ervan staat (voorzorgsmaatregelen voor het gebruik, reinigingsinstructies...).
4.3 Gebruik van de producten De klant verbindt zich ertoe de producten overeenkomstig hun bestemming te gebruiken en de gebruiksaanwijzing van de producten op te volgen. MAD ABOUT MATS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van de producten, met name voor elk ander gebruik dan het gebruik in overeenstemming met de instructies van het product.

5. PRIJZEN
De prijzen met betrekking tot de bestelling van het product worden weergegeven op de daarvoor bestemde pagina van de online verkoop. De prijzen zijn inclusief belasting en worden weergegeven in euro. Behoudens andersluidende vermelding omvatten de prijzen niet de leveringskosten, die bij de bestelling en vóór de bevestiging van de bestelling door de internetgebruiker naast de prijs worden vermeld. MAD ABOUT MATS behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen. Niettemin zullen de artikelen worden gefactureerd op basis van de prijslijst die op dat moment van kracht is op het moment dat de webgebruiker de bestelling registreert.

6. ORDER
6.1 Plaatsing van de bestelling Het plaatsen van de bestelling omvat de volgende fasen:

Stap 1: Het vullen van het mandje.
Stap 2: Het verstrekken van de nodige informatie. De informatie die door de internetgebruiker wordt meegedeeld bij het openen van zijn klantenrekening of bij elke individuele bestelling moet volledig, juist en bijgewerkt zijn. Indien dit niet het geval is, kan MAD ABOUT MATS de bestelling(en) niet uitvoeren. Indien de internetgebruiker dergelijke informatie niet wenst mee te delen, zal MAD ABOUT MATS niet in staat zijn gunstig gevolg te geven aan zijn of haar bestelling.
Stap 3: Weergave en raadpleging van de toepasselijke Algemene Verkoopsvoorwaarden.
Stap 4: Aanvaarding van het geheel van de algemene verkoopsvoorwaarden door het vakje " Ik aanvaard de algemene verkoopsvoorwaarden " aan te vinken (vakje standaard niet aangevinkt)
Stap 5: Validatie van de bestelling door te klikken op de knop " Bestelling met verplichting tot betaling ". De internetgebruiker ontvangt per e-mail een bevestiging van ontvangst van zijn bestelling. Elke bestelling die door de internetgebruiker via de hierboven beschreven stappen wordt geplaatst, houdt een onherroepelijke aanvaarding in van de algemene voorwaarden.

6.2 Bevestiging van de bestelling De bevestiging van de bestelling wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat de webgebruiker op de bestelbon heeft vermeld. Deze bevestigingse-mail bevat met name de volgende informatie een beschrijving van de producten de numerieke identificatie van de bestelling de totale prijs van de bestelling (prijs + leveringskosten) een herinnering aan de veilige betalingsvoorwaarden. De internetgebruiker is verantwoordelijk voor de veilige bewaring van de contractuele informatie door een medium van zijn keuze. MAD ABOUT MATS behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te bevestigen, met name in geval van weigering van toestemming tot betaling, foutief adres of elk ander probleem met de rekening van de gebruiker. In een dergelijk geval zal MAD ABOUT MATS de internetgebruiker via e-mail op de hoogte brengen. De bestelling is pas definitief na: betaling van de volledige prijs door de webgebruiker; Wat de verzending betreft, zijn onze werkuren van maandag tot donderdag, van 8u tot 12u en van 12u30 tot 16u30, en op vrijdag van 8u tot 12u en van 12u30 tot 14u30 (Belgische tijd) en met uitsluiting van de feestdagen. De bijkomende vertragingen zijn die van de transportpartners. Zodra een bestelling bevestigd is, kan deze niet meer gewijzigd worden.

7. BETALING
7.1 Betaling
De betaling gebeurt online per bankkaart of via de partnerbank van MAD ABOUT MATS.
Voor de betalingen per bankkaart die op haar site worden uitgevoerd, maakt MAD ABOUT MATS gebruik van de dienst voor beveiligde betalingen op de server van haar partnerbanken. Alle informatie die van de site www.madaboutmats.com naar de betalingssite wordt gestuurd, wordt systematisch gecodeerd om de vertrouwelijkheid te garanderen. Alle credit card betalingen die op de site worden gedaan zijn onmiddellijk ten laste.

7.2 Niet-betaling
In geval van niet-betaling die niet is veroorzaakt door overmacht en alleen wanneer de internetgebruiker een onderneming is, heeft MAD ABOUT MATS het recht vertragingsrente te eisen, berekend op basis van de geldende wettelijke rentevoet plus drie punten die van toepassing is vanaf de vervaldatum voor betaling, evenals een vaste schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de bestelling.

7.3 Eigendomsrecht
Het geleverde product blijft eigendom van MAD ABOUT MATS tot de volledige en effectieve betaling van de prijs door de internetgebruiker. Niet-betaling kan leiden tot het terugvorderen van de goederen door MAD ABOUT MATS.
De overdracht van het risico van verlies of verslechtering aan de internetgebruiker vindt plaats op het moment dat de internetgebruiker de producten fysiek in handen krijgt.


8. LEVERINGSVOORWAARDEN EN LEVERINGSTERMIJNEN
8.1 Orderpicking Alle bestellingen zullen worden geleverd binnen de leveringstermijnen die specifiek voor elk product zijn vermeld. Eventuele extra vertragingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de vervoerder van de producten. Bestellingen worden klaargezet in het magazijn van MAD ABOUT MATS.

8.2 Levertijden en beschikbaarheid De door de webgebruiker bestelde producten worden binnen een periode van 2 tot 7 werkdagen geleverd, afhankelijk van de kwaliteit van de mat. De levertijden staan bij elk product vermeld. Indien een product niet beschikbaar is, zal MAD ABOUT MATS de webgebruiker hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. In dat geval heeft MAD ABOUT MATS het recht de bestelling te annuleren en zal zij het totale bedrag dat door de internetgebruiker werd betaald, binnen een redelijke termijn terugbetalen. In het geval van een voorspelbare vertraging in de levering, verbindt MAD ABOUT MATS zich ertoe de internetgebruiker hiervan op de hoogte te brengen, zodat deze de keuze heeft om de bestelling te handhaven of de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Beide partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van hun wil, met name in het geval van overmacht of daden van God die leiden tot vertraging of annulering van de levering van het bestelde product. In het geval dat de aangegeven levertijd voor het specifieke product met meer dan 7 werkdagen wordt overschreden, kan de webgebruiker zijn of haar bestelling annuleren door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de maatschappelijke zetel van MAD ABOUT MATS zoals vermeld in deze voorwaarden. De annulering zal alleen door MAD ABOUT MATS worden aanvaard als de levering niet heeft plaatsgevonden tussen de verzending van de brief door de webgebruiker en de ontvangst van de genoemde brief door MAD ABOUT MATS. De webgebruiker zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aangetekende brief door MAD ABOUT MATS worden terugbetaald. MAD ABOUT MATS behoudt zich het recht voor om de vervoerder van de producten te kiezen. Als het pakket wordt teruggestuurd naar de afzender omdat het niet is opgehaald of als de webgebruiker een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, behoudt MAD ABOUT MATS zich het recht voor deze kosten op de webgebruiker te verhalen.

8.3 Controle van de levering MAD ABOUT MATS garandeert de conformiteit van het geleverde product met de essentiële kenmerken zoals beschreven op de site www.madaboutmats.com voor gebruik overeenkomstig zijn bestemming. De internetgebruiker dient de staat van de verpakking en de conformiteit van het geleverde product te controleren en elk zichtbaar gebrek of defect te noteren op de leveringsbon van de transporteur. Indien op deze bonnen geen opmerkingen worden vermeld, worden de producten geacht te zijn geleverd conform de geplaatste bestelling.

8.4 Vervoerder De keuze van de vervoerder behoort toe aan MAD ABOUT MATS.

9. RETOUREN De webgebruiker heeft het recht om de producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren of te ruilen. In de bijlage van de bevestigingsmail vindt de webgebruiker een retourformulier dat moet worden ingevuld en toegevoegd aan het pakket. De verzendkosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor rekening van de webgebruiker. In dit geval is de keuze van de vervoerder aan de webgebruiker. Alle vragen of opmerkingen kunt u sturen naar info@madaboutmats.com. Wij doen ons uiterste best om de klacht binnen 2 werkdagen na ontvangst af te handelen. Indien de webgebruiker na contact met MAD ABOUT MATS niet geheel tevreden is, kan hij de klacht indienen via het Europese ODR platform http://ec.europa.eu/odr/, beschikbaar sinds 15 februari 2018

10. PERSOONLIJKE INFORMATIE De webgebruiker geeft MAD ABOUT MATS toestemming om de door de webgebruiker verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. MAD ABOUT MATS garandeert dat zij zal handelen in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien de webgebruiker vragen heeft over het gebruik van zijn persoonsgegevens, kan hij contact opnemen met info@madaboutmats.com.